Trinn 8-10

Undervisning pr. uke:

8.-10. trinn har totalt 26,5 klokketimer pr. uke. Vanlig skoledag er mandag til torsdag fra kl. 08.45 til 15.30 og fredag fra kl. 08.45 til 14.30. 

Praktisk organisering:

Elevene på ungdomstrinnet har felles klasserom og felles kontaktlærer.

Hver høst og vår utarbeides det en temaplan. Her får elevene og de foresatte informasjon om hva vi skal jobbe med i de ulike periodene.

Hver uke får elever og foresatte tilgang på en arbeidsplan hvor de får informasjon om hva vi skal jobbe med i inneværende periode. De får vite hvilke tema og oppgaver vi skal jobbe med, og de får informasjon om datoer for ekskursjoner, prøver, innleveringsfrister o.a.

Lærerne har regelmessige samtaler med den enkelte elev. Her blir det tatt opp ting som opptar den enkelte elev, og eleven får veiledning for det videre arbeidet i perioden.

To ganger i året inviterer vi de foresatte til utviklingssamtaler, der lærer, elev og foresatte er tilstede. Dette er en samtale om hvor eleven er i forhold til de målene som er satt, både faglig og sosialt.

Hvordan jobber vi?

I perioder arbeider vi temabasert på tvers av fagene. Vi ønsker da å utvikle elevenes kreativitet, undring og nysgjerrighet gjennom kultur, litteratur, engasjement og praktisk arbeid. En del av disse temaene arbeides med i de enkelte klassene, mens andre arbeides det på tvers av trinn – og inkluderer hele eller deler av skolen.

Engelskundervisning.

Elevene får et utvidet engelsktilbud på ungdomstrinnet. Alle elevene på ungdomstrinnet får 3 timer undervisning i engelsk ukentlig. I tillegg til dette kommer eventuell fordypning i språkvalg. Skolen tilbyr kurs i PET, eller First Certificate en gang i uken som en forberedelse til eksterne eksamener utarbeidet for utenlandsstudenter av ”University of Cambridge’. Disse eksamenene reflekterer elevens evne til å uttrykke seg i hverdagslivet, på sitt andrespråk. I tillegg får elevene undervisning i kunst og håndverk på engelsk. I perioder brukes også engelsk i andre fag og emner.

IMG 1624 

Språkvalg

Vi tilbyr i dag begynneropplæring i fransk og spansk. I tillegg har vi tilbud om fordypning i engelsk. Språkvalget kan avhenge av lærerdekning og gruppestørrelse.

Valgfag

Alle elever på 8.-10. trinn har valgfag. Skolen tilbyr to valgfag: teknologi i praksis og fysisk aktivitet og helse.

Avgangsfag

Ved vår skole er alle fag avgangsfag på 10. trinn. Standpunktkarakterer settes derfor ved slutten av 10. trinn.

Elever som kommer fra andre skoler, beholder sine standpunktkarakterer derfra dersom de har avsluttet noen fag allerede etter 8. eller 9. trinn. Dette gjelder også om de har deltatt i undervisning hos oss.
 
Det gjelder egne regler for valgfag fordi elevene kan velge å skifte fag eller fortsette med samme fag etter et hvilket som helst trinn. Elever som begynner på ungdomstrinnet hos oss må fremvise karakterutskrift fra tidligere skole hvor valgfagskarakterer og eventuelle standpunktkarakterer fremkommer.

Ekskursjoner og aktiviteter

Vi legger vekt på å dra nytte av det store mangfoldet som finnes i London. Derfor besøker vi blant annet både historiske bygninger, muséer, kunstgallerier, teater og ulike trossamfunn som et ledd i undervisningen.

Vi leier også inn instruktører i forskjellige aktiviteter i kroppsøving. I skoleåret 2012-2013 har vi blant annet leid inn instruktører i både klatring, svømming, streetdance og fekting. Tidligere har det også vært aktiviteter som blant annet tennis, cricket, rugby og fotball.

I tillegg arrangerer skolen hvert år aktivitetsdager som f.eks. skøytedag, natursti, juleverksted og karneval.

Vi forsøker også å få til en klassetur hvert år. Vi har tidligere besøkt byer som Paris, Madrid og Berlin og fått med oss mange flotte opplevelser hvert skoleår. Klasseturene vil alltid være knyttet til et tverrfaglig tema i opplæringen i tillegg til å være et ledd i å utvikle klassemiljøet.