3og4klasseUndervisning pr. uke:

 

1.-4. trinn har totalt 22,5 klokketimer pr. uke. Normal skoledag er derfor mandag til fredag fra kl. 08.45 til 14.30.

 

Praktisk organisering:

Skoleåret 2013-2014 er elevene på 1. og 2. trinn organisert i to aldersblandete grupper med hver sin kontaktlærer, mens 3. og 4. trinn har felles klasserom og felles kontaktlærer.

Elevene på 1. til 4. trinn får utlevert uke- og lekseplan hver mandag. Denne inneholder informasjon til elever og foresatte om hva elevene jobber med på skolen, samt hva de har i lekse i løpet av uken. Denne informasjonen vil også legges ut på Fronter.

En gang i halvåret har elevene gjennomgang med sin kontaktlærer. Gjennomgangen fungerer som en elevsamtale der eleven og læreren sammen går gjennom elevens arbeid og trivsel. På denne måten får eleven tett oppfølging som igjen gir rom for individuell tilpasning. To ganger i året inviterer vi også foresatte til utviklingssamtaler, der elev lærer og foresatte er tilstede.

 

Hvordan jobber vi på 1. og 2. trinn?

1. og 2. trinn samarbeider tett om de fleste fag og aktiviteter. Elevene får undervisning i henhold til sitt årstrinn i norsk og matematikk. Elevene er også en del ute, blant annet ved at de har fast turdag en dag i uken. De har da enten frilek, kroppsøving eller jobber med praktiske oppgaver i forhold til for eksempel naturfag. Gruppen deles i norsk og matematikk. Som oftest er det to lærere til stede, noe som gir rom for mer differensiert undervisning.

 

Hvordan jobber vi på 3. og 4. trinn?

Elevene på 3. og 4. trinn får hver uke utlevert et arbeidsprogram som inneholder oppgaver de skal gjøre både på skolen og hjemme. Dette innebærer en stor grad av ansvar og valgfrihet for elevene når de har arbeidstimer, og er med på hjelpe dem til å strukturere sine egne valg og sin egen tid. 

 

Hvordan jobber vi uavhengig og på tvers av trinn?

I perioder arbeider vi temabasert på tvers av fagene. Vi ønsker da å utvikle elevenes kreativitet, undring og nysgjerrighet gjennom kultur, litteratur, engasjement og praktisk arbeid. En del av disse temaene arbeides med i de enkelte klassene, mens andre arbeides det på tvers av trinn – og inkluderer hele eller deler av skolen. 

 

Engelskundervisning

Elevene på 1. til 4. trinn har totalt 2,5 klokketimer engelsk hver uke. Undervisningen blir gitt av en engelsk lærer, mens det vil være en norskspråklig støttelærer tilstede for å sikre at alle får utbytte av undervisningen.

Hovedmålsetningen på første årstrinn er å introdusere elevene for det engelske språket. Muntlige aktiviteter som rim, regler, leker, sang og musikk står derfor sentralt.

Fra andre årstrinn starter vi med mer regulær lesetrening i engelsk. Vi benytter oss her av ”Oxford Reading Tree” som tilbyr differensierte bøker for elever på alle nivå. 

Fra og med tredje årstrinn jobbes det gradvis mer med lesetrening. Også her benyttes ”Oxford Reading Tree”. Målet er at de fleste elevene i løpet av 5. til 7. trinn skal ”vokse ut av” dette og gradvis gå over på vanlige engelske bøker. 

Vi introduserer også skriftlig engelsk for elevene på 3. og 4 trinn. Målet er at elevene skal være i stand til å skrive enkle tekster.

Fra 4. trinn utfordrer vi også elevene mer på innholdet i det de skriver. Alle elevene på 3. og 4. trinnet har ukentlige ”spelling tests.” Målet med disse er å øve opp rettskrivingen og ordforrådet på engelsk. Elever på 4. trinn kan ta PET/KET-eksamen hvis de ønsker det.

I tillegg undervises også elevene i kunst og håndverk på engelsk, samt at det også i perioder leies inn eksterne krefter i blant annet kroppsøving. Også i disse fagene vil det være en norskspråklig støttelærer til stede for å sikre at alle elevene får utbytte av undervisningen.

 

IMG 9576Ekskursjoner/aktiviteter  

Vi legger vekt på å dra nytte av det store mangfoldet som finnes i London. Derfor besøker vi blant annet både historiske bygninger, muséer, kunstgallerier, teater og ulike trossamfunn som et ledd i undervisningen.

Vi leier også inn instruktører i forskjellige aktiviteter i kroppsøving. I skoleåret 2012-2013 har vi blant annet leid inn instruktører i både klatring, svømming, streetdance og fekting. Tidligere har det også vært aktiviteter som blant annet tennis, cricket, rugby og fotball.

I tillegg arrangerer skolen hvert år aktivitetsdager som f.eks. skøytedag, natursti, juleverksted og karneval.